Kang (sèng-pia̍t)

(Tùi Hiông-sèng choán--lâi)

Kang, ia̍h sī kóng kang--ê, kho-ha̍k-siōng ū kóng hiông-sèng, hêng-sèng, sī seng-bu̍t ê sèng-piat, sī nn̄g khoán phó͘-phiàn ê sèng-pia̍t chi it, sio tò-pêng ê sèng-pia̍t sī bó--ê.

Kang ê lâng, phó͘-thong sī kóng cha-po͘.