Hing-hoà Pêng-oē-jī (Phô͘-sian-gí: Hing-hua̍ báⁿ-uā-ci̍) sī Bí-kok thoân-kàu-sū William Nesbitt Brewster thè Phô͘-sian-gí Phô͘-chhân-oē siat-kè ê 1 chióng Lô-má-jī.

Hing-hoà Pêng-oē-jī