William Nesbitt Brewster (1864 nî - 1918 nî), Hàn-gí miâ-jī hō choè Phō͘ Ló͘-sū (蒲魯士), sī khì kàu Tiong-kok thoân-kàu ê Bî-kok thoân-kàu-sū. I sī Hing-hoà Pêng-oē-jī (Phô͘-sian-gí ê Lô-má-jī) ê hoat-bêng--chiá.

William Nesbitt Brewster