Hoán-tùi Tô-hoān Tiâu-lē Siu-tēng Chhó-àn Ūn-tōng

Current event marker.png Chit-phiⁿ bûn-chiuⁿ kap sin-bûn sū-kiāⁿ ū tī-tāi.
Bûn-chiuⁿ lōe-iông sûi-sî ē siu-kái kap ōaⁿ-sin, chhiáⁿ sè-jī.

Hoán-tùi Tô-hoān Tiâu-lē Siu-tēng Chhó-àn Ūn-tōng, iah-sī Hoán-sàng-tiong Ūn-tōng (反送中運動), Hoán-siu-lē Ūn-tōng (反修例運動) téng, sī tùi 2019 nî 3 goe̍h 15 ji̍t khai-sí Hiong-káng peh-sèⁿ hoán-tùi Tô-hoān Tiâu-lē Siu-tēng Chhó-àn ê khòng-gī ūn-tōng.

Hoán-sàng-tiong Ūn-tōng

Siong-koan bûn-chiuⁿSiu-kái