2019 nî

Sè-kí: 20 sè-kí · 21 sè-kí · 22 sè-kí
Nî-tāi: 1990 nî-tāi 2000 nî-tāi · 2010 nî-tāi · 2020 nî-tāi 2030 nî-tāi
: 2014 2015 2016 2017 2018 · 2019 nî · 2020 2021 2022 2023 2024

Sū-kiāⁿ修改

1 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 1 goe̍h

2 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 2 goe̍h

3 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 3 goe̍h

4 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 4 goe̍h

5 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 5 goe̍h

6 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 6 goe̍h

7 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 7 goe̍h

8 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 8 goe̍h

9 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 9 goe̍h

10 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 10 goe̍h

11 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 11 goe̍h

12 goe̍h修改

Siông-sè: 2019 nî 12 goe̍h

Bô ji̍t-kî修改

Chhut-sì修改

Kòe-sin修改

Siong-koan修改