Hoat-bêng-ka (Hàn-jī: 發明家) sī hoat-bêng ia̍h-sī hoat-hiān sin siat-pī ia̍h-sī sin hong-hoat ê lâng. Chia-ê sin chhòng-chō it-poaⁿ lóng ē thui-tōng siā-hōe ê hoat-tián kap chìn-pō͘. Hiān-sî ê hoat-bêng-ka it-poaⁿ lóng sī ióng-iú chōe-chōe hāng choan-lī ê lâng.

Thomas Edison sī chi̍t ūi chin chhut-miâ ê hoat-bêng-ka.

Siong-koan

siu-kái