Roland-Garros Pí-sài

(Tùi Hoat-kok Kong-khai-sài choán--lâi)

Roland-Garros Pí-sài (Hoat-gí: Tournoi de Roland-Garros; choân-miâ: Les internationaux de France de Roland-Garros), it-poaⁿ mā kiò Hoat-kok Kong-khai-sài (Eng-gí: French Open), sī bí chi̍t nî tī Hoat-kok Pa-lí kí-hêng ê toā-hêng the-ní-suh pí-sài, sio̍k 4-toā Grand Slam pí-sià chi it, mā sī kî-tiong î-it tī thô͘-chit kiû-tiûⁿ kí-hêng ê chi̍t-ê.

Kiû-tiûⁿ.