Hoat-tiān (發電; electricity generation) sī kā kî-thaⁿ chióng-lūi ê lêng-goân choán-piàn chò tiān-le̍k ê kok-chióng kòe-têng. Taⁿ chú-iàu sú-iōng ê hoat-tiān ki-pún goân-lí sī iû Eng-kok ê kho-ha̍k-ka Michael Faraday tī 1820 chì 1830 nî kî-kan só͘ hoat-hiān--ê.

O-lûn hoat-tiān-ki.