Hong-chiáu-chō (風鳥座), mā thang kiò chò ke̍k-lo̍k-chiáu-chō (極樂鳥座), thian-ìⁿ-chō (天燕座) ia̍h-sī Ìⁿ-á-chō (燕仔座), sī hiān-tāi 88 seng-chō chi it.