Hong-kéng (風景) sī khoàⁿ-ē-tio̍h ê tē-piáu kéng-sek, pau-hâm tē-hêng, tōng-bu̍t, si̍t-bu̍t, chū-jiân ê hiān-siōng í-ki̍p jîn-lūi ê seng-oa̍h oa̍h-tāng téng-téng.

Soaⁿ ê hong-kéng