Hong-lêng sī kā hong ê lêng-goân (hong-la̍t) choán chò ū lō͘-iōng ê khoán-sek, chhiūⁿ kóng tiān. Hong-lêng ê ki-su̍t chú-iàu sī hong-le̍k hoat-tiān-ki (wind turbine). Thong sè-kài ū 1% ê tiān sī hong lâi--ê.[1]

Roscoe Wind Farm in West Texas

Chham-khó chu-liāuSiu-kái

  1. http://www.wwindea.org/home/images/stories/pr_statistics2007_210208_red.pdf World Wind Energy Association sin-bûn-khó, 2008.03.18 chham-khó