He̍k-kam-sng (核苷酸) sī 1-ê hòa-ha̍k mi̍h, sêng-hūn pau-koah 1-ê thn̂g, 1-ê nitrogenous base, kap chì-chió 1-ê lîn-sng (phosphate). Thn̂g chhiâng-chāi sī 1-ê 5-thn̂g (pentose). Base it-poaⁿ sī purine a̍h-sī pyrimidine.

ATP, 1 khoán he̍k-kam-sng