Sòaⁿ-kam sam-lîn-sng (Eng-gí: adenosine triphosphate, lio̍k-siá: ATP) sī chi̍t khoán he̍k-kam-sng, tī seng-bu̍t ê sè-pau lāi-bīn ū chin-choē lō͘-ēng, iû-kî sī ēng chò lêng-liōng teh liû-thong ê chài-thé. Seng-bu̍t-thé lāi ē sán-seng ATP ê koè-têng ū kng-lîn-sng-hoà, thn̂g-kái, le-bóng-sng sûn-khôan, beta ióng-hòa, kap bô-ióng ho͘-khip téng-téng.

ATP ê hoà-ha̍k kò͘-chō.

Siong-koan ê bûn-chiongSiu-kái