拍開主題選單

Hui-hêng-chûn sī chi̍t khoán khì-seng-ki (aerostat) ia̍h sī kóng pí khong-khì khah khin (lighter-than-air) ê hâng-khong-ki, ē-tàng lī-ēng khong-khì kap pún-sin ê tōng-le̍k sûn-hâng. Hui-hêng-chûn ê seng-le̍k sī tit chū chûn téng ê tōa khì-kiû, tang-tiong sī koàn bi̍t-tō͘ pí gōa-kài khong-khì khah sió ê khì-thé.