Iáⁿ ū khó-lêng sī kóng:

  • Chiò-iáⁿ (照影), kiàⁿ-bīn hoán-siā ê iáⁿ
  • O͘-iáⁿ (烏-), mi̍h-kiāⁿ chā kng sán-seng ê iáⁿ
  • Tâu-iáⁿ, phah kng-sòaⁿ sán-seng ê iáⁿ