Ián-oân (ián-goân) ia̍h hì-kioh, sī tī hì-kio̍k lāi piáu-ián, chiâⁿ chò lāi-té ê kak-sek ê lâng. Ián-goân piáu-hiān ê bú-tāi ū tiān-iáⁿ, tiān-sī, ke̍k-tiûⁿ ia̍h kóng-pò téng-téng.

Ián-oân (Rowan Atkinson)

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Actors

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Actresses