Hì-kio̍kpiáu-ián gē-su̍t ê 1 ê hun-ki, i piáu-hiān ê chhiú-lō͘, ki-pún-tek lâi kóng, tō sī tī koan-chiòng ê bīn-thâu-chêng, thàu-koè oē-kù, hêng-thâu, khut-sè, é-hì, ka-lé (pau-koat ang-á), im-ga̍k, bú-tō, im-siaⁿ, pò͘-tah, tia̍t-sû hāu-kó téng-téng, lâi chò piáu-ián. Lán thang kóng hì-kio̍k kā pa̍t-hāng piáu-ián gē-su̍t ê sêng-hun lóng sú-iōng--ji̍p-lâi-a. Hofstra Tāi-ha̍k ê kàu-siū Bernard Beckerman kā hì-kio̍k tēng-gī chò: "hì-kio̍k hoat-seng tī 1 ê he̍k-chiá-sī koh-khah chē jîn-lūi, tiàm tī chiàm-khui ê khong-kan kap/iah sî-kan lāi-té, kā in pún-sin tián-hiān hō͘ lēng-goā 1 ê lâng iah-sī pa̍t-tīn lâng ê sî." Siōng-sù-siông koh tan-sûn ê èng-ta̍p hêng-sek lia̍h-goā, hì-kio̍k koh ū chē-che khoán-sek, pí-lūn o͘-phiat-á, koa-á-hì, ballet, é-hì, kabuki, ka-lé-hì, phoê-kâu-hì, bú-tâi-kio̍k, pò͘-tē-hì téng-téng.

Hì-kio̍k