Ka-lé-hì, tī kó͘-chá sî-chūn, mā kiò-chòe sù-bí-pan (四美班), che sī in-ūi éng-kòe ê ka-lé-hì kan-ta 4-ê lâng teh piáu-ián, piáu-ián ê kak-sek hun-pia̍t sī seng (生), tòaⁿ (旦), pak (北), cha̍p (杂) 4-chióng. Chôan-chiu ê ka-lé-hì, thôan-thóng ê kio̍k-ba̍k ū 700-gōa thò, chha-put-to lóng-chóng sī iōng chhiu-siá ê phō·-á 1-tāi thôan 1-tāi liû-thôan kàu-taⁿ. Ū-ê hì-bûn tī Tiong-kok kî-thaⁿ ê hì-kio̍k tang-tiong lóng m̄-bat khòaⁿ--tio̍h, pí-lūn kóng tò·-tho (窦滔).

Ka-lé-hì
Ka-lé-hì

Tī Tiong-kok kok-chióng phái-pia̍t ê ka-lé-hì tang-tiong, Chôan-chiu è ka-lé sī ûi-it ū im-ga̍k phòe-ha̍p ián-chhut ê ka-lé hì-kio̍k. Chôan-chiu ka-lé-hì ê khiok-ga̍k hō-chòe ka-lé-tiāu, i ê chhiùⁿ-khiuⁿ siaⁿ-tiāu kôan, âu-im pá-chiok, chhiong-bóan hiong-thó· bī. Ka-lé-tiāu kàu-taⁿ iu-gôan pó-liû tio̍h 300-gōa-ê kio̍k-bo̍k ê sôan-lu̍t khiok-tiāu.

Chôan-chiu ê ka-lé-ang-á gōa-hêng chê-cháⁿ, chè-chok iu-bí, iu-kî sī ang-á-thâu ê tiau-khek kah chia̍h-chhat ōe-ang-á ê chhiú-gē, ē-sái kóng sī sè-kài chhōe bô tē-jī ê, chò kah khiā-chin khiā-hiān, sit-chāi sī tiám teng-á-hóe bô-tè-chhōe. Chôan-chiu lāng ka-lé ê lân-tō· chin-kôan, múi-1-sian ka-lé lóng-ài pa̍k 16-tiâu, sīm-chì 30-tiâu ê iù-sòaⁿ. Le̍k-tāi ê gē-jîn iōng chin-chiàⁿ sin-kî kah khá-biāu e piáu-ián ki-su̍t, sok-chō chin chōe o̍ah-lèng-lèng ê kak-sek, mā thé-hiān chhut Chôan-chiu ka-lé-hì ê iù-siù, pek-chin kah khá-biāu.

Chòe-kīn chit kúi nî lâi, Chôan-chiu ê ka-lé-hì iū-koh ū sin ê hoat-tián, koan-chiòng tiāⁿ-tiāⁿ ē-tàng tī hì-pêⁿ-kha khòaⁿ-tio̍h pêⁿ-téng lāng sòaⁿ ka-lé hām chiáng-tiong ka-lé ( pò·-tē-hì ) kāng pêⁿ ián-chhut ê chêng-hêng.