Iù-tī-hn̂g (Tek-gí: Kindergarten) sī hō͘ iáu-boē chèng-sek siū ha̍k-hāu kàu-io̍k ê sè-hàn gín-á lâi ha̍k-si̍p kap oa̍h-tāng ê kàu-io̍k siat-si.

Iù-tī-hn̂g