Ha̍k-hāu (學校) he̍k-chiá ha̍k-tn̂g (學堂)(o̍h-), sī siat-kè hō͘ kàu-su kàu-io̍k ha̍k-seng ê siat-si. Hiān-tāi ê kàu-io̍k hē-thóng it-poaⁿ ū hun kùi--a ê chân-kip, pí-lūn ha̍k-chêng kàu-io̍k ê iù-tī-hn̂g; chho͘-téng kàu-io̍k ê sió-ha̍k, sio̍k tiong-téng kàu-io̍k ê tiong-ha̍k téng-téng. Nā tī ko-téng kàu-io̍k chhiūⁿ tāi-ha̍k á-ne, chi̍t pō͘-hūn sī ēng tī gián-kiù khang-khòe.

Ha̍k-hāu mā ū chi̍t khoán sī te̍k-pia̍t ūi chit-gia̍p siat-kè ê chit-gia̍p ha̍k-hāu, pôe-ióng kun-sū jîn-châi ê kun-sū ha̍k-hāu téng-téng, ūi chi̍t kóa hong-bīn siū chiòng-gāi ê lâng, koh siat ū sī-chiòng ha̍k-hāu, thèng-chiòng ha̍k-hāu téng-téng.