Tāi-ha̍k, mā kóng toā-o̍h, sī ko-téng kàu-io̍k kah ha̍k-su̍t gián-kiù ê ki-kò͘, it-poaⁿ chiàu ha̍k-kho hun-chò chē-chē pō͘-mn̂g (hē/só͘), ū koân kā ha̍k-ūi pan-hoat hō͘ chhut-gia̍p ê ha̍k-seng. Tī kàu-io̍k hong-bīn, tāi-ha̍k koh hun-chò ha̍k-sū, se̍k-sū kap phok-sū hām phok-sū-āu 4 ê chân-kip, se̍k-sū í-siōng ê kai-chân ē siat-li̍p gián-kiù-só͘, hū-chek ha̍k-sū āu ê kàu-io̍k kap gián-kiù chhui-tián.