Phok-sū (Hàn: 博士; Eng: doctor) sī tāi-ha̍k kàu-io̍k siōng-koân chân-kip ê ha̍k-ūi.

Phok-sū
Doctoral diploma of the astronomer Friedrich Hopfner, issued 1905 by the German Charles-Ferdinand University in Prague