Iú-sèng seⁿ-si̍t (有性生殖; Eng: sexual reproduction) sī seⁿ-si̍t ê chi̍t chióng lūi-pia̍t, tì-sú āu-tāi ê ki-in to-iūⁿ-hoà. I ū nn̄g ê chú-iàu ê kòe-têng. Tē-it pō͘ sī kiám-sò͘ hun-lia̍t, jiám-sek-thé ê sò͘-liōng ē kiám-poàⁿ. Tē-jī pō͘ sī siū-cheng, siang-hong ê phòe-ngó͘-chú kiat-ha̍p, khoe-ho̍k jiám-sek-thé goân-té ê sò͘-liōng. Tī kiám-sò͘ hun-lia̍t ê kòe-têng tiong, múi-chi̍t tùi jiám-sek-thé thong-siông lóng ē kau-chhe lâi chìn-hêng ûi-thoân-chú chài-tiâu-ha̍p ê tōng-chok.