Kiám-sò͘ hun-lia̍t

Meiosischin-he̍k sè-pau hun-lia̍t ê chi̍t-khóan hong-sek, tùi tōng-bu̍t lâi-kóng, sī chè-chō phòe-chú (gamete) ê kòe-têng, mā-sī só͘-ū chin-he̍k seng-bu̍t iú-sèng seⁿ-si̍t ê pō͘-sò͘ .

Meiosis

Tī meiosis kòe-têng lāi-bīn, sè-pau ê liám-sek-thé sò͘-liōng ē kiám-pòaⁿ, pí-lūn jîn-lūi ê thé-sè-pau ū 23-tùi (46-ê) liám-sek-thé, keng-kòe ôan-chéng ê meiosis kòe-têng liáu-āu, tio̍h chhun 23-ê.

Chham-khòaⁿ

siu-kái