Jiám-sek-thé (染色體; chromosome), he̍k-chiá liám-sek-thé, sī DNA chham tàn-pe̍k-chit cho͘-ha̍p-sêng ê kò͘-chō, it-poaⁿ tī seng-bu̍t ê sè-pau lāi-bīn chûn-chāi. Liám-sek-thé chit-ê bêng-sû, gôan-chū Hi-lia̍p-bûn ê "χρῶμα" (chroma, sek-tī) kap "σῶμα" (soma, thé), che-sī in-ūi sè-pau keng-kòe jiám-sek liáu-āu, liám-sek-thé chia̍h-sek siōng-chē, jî-chhiá te̍k-pia̍t bêng-hián.

Jîn-lūi ê 24-chióng liám-sek-thé.

Chi̍t-ê liám-sek-thé lāi-ê DNA sī ôan-chéng-ê kui-tiâu tōa-hun-chú, lāi-bīn chhàng-ū chin-chōe ki-in, tiâu-chiat-gôan (regulatory element) kap kî-tha-ê he̍k-kam-sng sū-lia̍t (sequence). Liám-sek-thé lāi-ê tàn-pe̍k-chit, sī iōng-lâi pau-chong DNA, jî-chhiá khòng-chè DNA ê chò-iōng. Tī bô-kāng-khóan ê seng-bu̍t, liám-sek-thé ê tōa-sòe, sò͘-liōng chham pōe-sò͘ lóng bô-sio-kâng.