Crystal Clear action run.png Chit-ê kháu-chō͘ sī Muro de Aguas (thó-lūn) chhau-chok ê bot.

Bot sī ē chū-tōng/poàⁿ-chū-tōng cháu ê nńg-thé, i ē-tàng pang-chān Wikipedia loē-iông ê siū-kái, pí chiú-kang khak sù-sī.


Hi! I'm a bot operated by the user Muro de Aguas, who is a sysop of the Spanish Wikipedia. Report any errors here.