Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2010-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 9-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 6-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 4-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng