Sim-tiān-tô͘ (EKG, Tek-gí Elektrokardiogramm ê sok-siá) sī liân-soà kì-lio̍k sim-chōng tiān-ap oa̍h-tōng ê tn̂g-tiâu-tô͘ (strip graph). I sī sim-chōng tiān-seng-lí-ha̍k (cardiac electrophysiology) ê chú-iàu ke-si, ū chín-toān sim-chong-hoeh-kin pēⁿ ê lō͘-iōng. Sim-tiān-tô͘ bô chhek sim-chōng ê siu-sok-sèng (contractility).

Lead II

Lō͘-iōng

siu-kái
 
12 tō-thêng ê EKG, khoàⁿ ē tio̍h II, III, aVF ū ST-chat seng koân ê chêng-hêng, piáu-sī tāi-khài sim-chōng ē-pêng hoat-seng kip-sèng sim-ki-kēng-sek.

EKG ū chē chē iōng-hoat:

Goân-lí

siu-kái

Sim-tiān-tô͘ ê ki-khì (sim-tiān biô-kì-khì) iōng tiān-liû-kè (galvanometre) chhek sin-khu kúi-ā-ūi tiong-kan ê tiān-ūi (electrical potential). Ta̍k ê chhek ê chó͘-ha̍p hō chò tō-thêng (lead). Siōng phó͘-phiàn ê sim-tiān-tô͘ chhek 12 ê tō-thêng, hō chò 12 tō-thêng sim-tiān-tô͘ (12-lead EKG). Tō-thêng I, II, III (limb leads) ùi kha-chhiú niû tiān-ūi:

  • I: chiàⁿ-chhiú kap tò-chhiú tiong-kan ê tiān-ūi.
  • II: chiàⁿ-chhiú kap tò-kha tiong-kan ê tiān-ūi.
  • III: tò-chhiú kap tò-kha tiong-kan ê tiān-ūi.

Kî-thaⁿ ê 9 ê tō-thêng ùi kha-chhiú tō-thêng ê tiong-sim-tiám sǹg--chhut-lâi, tō sī tiong-sim-tiám hām I, II, III ê tiān-ūi (hō chò aVR, aVL, aVF) kap tiong-sim-tiám hām 6 ê sim-chōng-chêng (precordial) tō-thêng (V1-6) ê tiān-ūi.

Chit 12 ê tō-thêng sûi-ê te̍k-pia̍t sek-ha̍p kì-lio̍k sim-chōng bô kāng pō͘-ūi:

  • Ē tō-thêng (inferior leads): II, III and aVF; ùi sim-chōng ê ē-té piah (chó-sim-sek ê sim-chiam/apex) chhek tiān oa̍h-tōng.
  • Kiⁿ tō-thêng (lateral leads): I, aVL, V5 and V6; ùi sim-chōng ê kiⁿ-á piah chhek tiān oa̍h-tōng.
  • Thâu-chêng tō-thêng (anterior leads): V1 chì V6; ùi sim-chōng ê thâu-chêng piah chhek tiān oa̍h-tōng.
  • aVR hán-tit iōng lâi chò chín-toān, chú-iàu ê lō͘-iōng sī hián-sī EKG tō-thêng ū chèng-khak ia̍h bô.

Liáu-kái sim-chōng chèng-siông kap bô chèng-siông ê tiān-la̍t hiòng-liōng, tùi lîm-chhn̂g ê lí-kái ū toā lō͘-iōng.

Chèng-siông ê EKG

siu-kái
 
Chèng-siông ê EKG ê ang-á.

Chèng-siông ê sim-thiàu oē--chhut-lâi ê EKG it-poaⁿ ū 1 ê P pho, 1 ê QRS complex, 1 ê T pho. Ū sî-chūn oan-ná ē chhut-hiān U pho.