TongcyDai

加入於 2017-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

Lí hó! Guá sī TongcyDai, tsi̍t ê Uî-ki-pah-kho/Wikipedia--ê ài hó tsiá.
你好!我是TongcyDai,一个維基百科的愛好者。

Tse sī guán--ê tiong-bûn sú-iōng-tsiá ia̍h bīn, tshiánn tsham-khó.
這是我的中文使用者頁面,請參考。

每日一句Siu-kái

三日無餾,上樹。Sann ji̍t bô liū, peh-tsiūnn tshiū.
解釋:比喻幾天不複習就會忘記所學。(換一个 Uānn tsi̍t ê

文章Siu-kái

大學之道Tāi ha̍k tsi tō

大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。
tāi ha̍k tsi tō,tsāi bîng bîng tik,tsāi tshin bîn,tsāi tsí î tsì siān.
知止而后有定,定而后能靜,靜而后能安,
ti tsí jî hiō iú tīng, tīng jî hiō lîng tsīng, tsīng jî hiō lîng an,
安而后能慮,慮而后能得。物有本末,事有終始,
an jî hiō lîng lū, lū jî hiō lîng tik. bu̍t iú pún bua̍t, sū iú tsiong sú,
知所先後,則近道矣。
ti sóo sian hiō, tsik kīn tō--í.
古之欲明明德於天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;
kóo tsi io̍k bîng bîng tik î thian hā --tsiá, sian tī kî kok; io̍k tī kî kok –tsiá, sian tsê kî ka,
欲齊其家者,先脩其身;欲脩其身者,先正其心;
io̍k tsê kî ka –tsiá, sian siu kî sin, io̍k siu kî sin –tsiá, sian tsìng kî sim,
欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知;致知在格物。
io̍k tsìng kî sim tsiá, sian sîng kî ì, io̍k sîng kî ì tsiá, sian tì kî ti, tì ti tsāi kik bu̍t.
物格而后知至,知至而后意誠,意誠而后心正,
bu̍t kik jî hiō ti tsì, ti tsì jî hiō ì sîng, ì sîng jî hiō sim tsìng,
心正而后身脩,身脩而后家齊,家齊而后國治,國治而后天下平。
sim tsìng jî hiō sin siu, sin siu jî hiō ka tsê, ka tsê jî hiō kok tī , kok tī jî hiō thian hā pîng.
自天子以至於庶人,壹是皆以脩身為本。其本亂而末治者否矣;
Tsū thian tsú í tsì î sù jîn, it sī kai í siu sin uî pún. kî pún luān jî bua̍t tī – tsiá hóo –í;
其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。
kî sóo hiō tsiá po̍k, jî kî sóo po̍k tsiá hiō, bī tsi iú iá。


換一个 Uānn tsi̍t ê

下頁面Siu-kái