M̄-thang o͘-pe̍h soá ia̍h! Chhiáⁿ seng thó-lūn hoan-e̍k miâ ê būn-tê. – Kaihsu對話) 2014-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 19:07 (UTC)

(因為您只知道北方話或國語,翻譯User:Kaihsu的話):不可胡亂移頁面!請先討論翻譯名的問題。--Yoxem (對話) 2014-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài 6) 09:56 (UTC)