Atayal pán-pún ê hôe-èng

siu-kái

A-iū lí hó, góa pún-sin ē-hiáu chi̍t-kóa têng-sek gí-giân, thang tōa-liōng kiàn-li̍p sin bûn-chiuⁿ kap chìn-hêng tiông-ho̍k-sèng ê lōe-iông siu-kái. Lēng-gōa, góa mā thang lī-iōng têng-sek khì lia̍h kî-thaⁿ gí-giân ê pang-bô͘ chu-sìn, chò-ûi kiàn-li̍p sin bûn-chiuⁿ ê chu-liāu. Góa chú-iàu kiàn-li̍p tē-lí kap hêng-chèng-khu hong-bīn ê bûn-chiuⁿ, bo̍k-chiân mā ū phah-sǹg beh chhòng chi̍t-kóa chhiūⁿ bu̍t-chióng, thian-bûn, thih-lō͘, ki-tiûⁿ, káng-kháu, soaⁿ, ô͘ téng hong-bīn ê bûn-chiuⁿ, m̄-koh siōng-pan bô-siáⁿ êng-kang bú hiah chē tāi-chì. Kóng hn̄g ah, lín ê pán-pún nā ū su-iàu, góa ū-êng ē-tàng khì hia cháu chi̍t-kóa hêng-chèng-khu ê bûn-chiuⁿ, m̄-koh ài thê-kiong góa ki-pún ê biâu-su̍t bûn-jī, chhin-chhiūⁿ "??? sī Bí-kok ??? Chiu ??? Kūn ê chi̍t ê chng-thâu, jîn-kháu ??? lâng, bīn-chek ??? pêng-hong kong-lí.", siāng hó sī ū hêng-chèng-khu ê pang-bô͘ thang-hó thiam siòng-phìⁿ kap kî-á chit khoán chu-sìn ji̍p-khì. Email hong-bīn, chin pháiⁿ-sè, góa bô ài tī chia thàu-lō͘, nā ū su-iàu liân-lo̍k, tiō tī chia thó-lūn.--Taigiholic (thó-lūn) 2021-nî 8-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài) 02:22 (UTC)

Lí-hó! To-siā lí, gún chéng-lí liáu-āu ē koh hām lí liân-lo̍k, chú-iàu gún ū chi̍t-kóa tē-hng hêng-chèng-khu hām NBA kiû-oân ê ki-pún kóng-hoat/siá-hoat. Kàu-sî ē thê-kiong tayal hām tâi-gí ê tùi-chiàu hō͘ lí, chiah mâ-hoân lí lâi tàu-saⁿ-kāng. Kám-siā! Iyumu (thó-lūn) 2021-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 07:41 (UTC)