Hoan-gêngSiu-kái

Lohankha, hoan-gêng lí lâi Bân-lâm-gú Wikipedia, chū-iû ê pek-kho-choân-su!--Sunshine678 (thó-lūn) 2019-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài 3) 14:19 (UTC)

Iú-koan LohankhapediaSiu-kái

Lô-hàn-kha hiaⁿ lí hó, chin êng-hēng thang hām lí thó-lūn khai-káng, kám-siā lí tùi Tâi-gí su-ji̍p-hoat ê kòng-hiàn, hō͘ chē-chē Tâi-gí-lâng siū-iōng-bû-kiông! Kin-á-ji̍t khòaⁿ tio̍h lí siat-li̍p ê Lohankhapedia Hàn-jī choán-siá pán-pún, kám-kak chin hó, ū kúi-ê būn-tê siūⁿ beh chhéng-kàu. Sī án-ne, bo̍k-chiân góa ū siūⁿ-beh tī Holopedia ēng choán-siá ia̍h-sī chho͘-lio̍k hoan-e̍k ê hong-sek, kā Tiong-bûn pan-pún ê bûn-chiuⁿ sóa lâi tī chia, m̄-koh in-ūi góa pún-lâng lêng-le̍k iú-hān, chit-má iáu-koh tī-leh chhú-lí chu-liāu ê kai-tōaⁿ.

Góa chí ē-hiáu chi̍t-kóa Python gí-giân, só͘-í ùi ChhoeTaigiDatabase kap Tâi-Hôa Sin-bûn Gí-liāu-khò͘ lia̍h chu-liāu-khò͘ lâi beh bú. M̄-koh chhut-hiān chò-hoat ê būn-tê, siūⁿ-beh hām lâng thó-lūn khoàiⁿ-māi--leh. Che sī góa bo̍k-chiân ê siūⁿ-hoat:

  • Choán-siá ê pō͘-hūn:
    • It-poaⁿ sī ài án-chóaⁿ chhú-lí tha̍k-chheh-im kap pe̍h-ōe-im ê būn-tê? (Chit pō͘-hūn Kam Jī-tián góa kám-kak chin sek-ha̍p chò choán-siá ê chu-liāu-khò͘, m̄-koh tha̍k-im ê būn-tê chin gāi-gio̍h).
  • Hoan-e̍k ê būn-tê:
    • Góa sī siūⁿ-beh ēng tùi-èng ê hong-sek khì chò (só͘-í thê-kiong tōa-liōng tn̄g-sû tùi-èng ê Tâi-Hôa Sin-bûn Chu-liāu-khò͘ góa kám-kak chin sek-ha̍p chò), tn̄g-sû ê pō͘-hūn siūⁿ kóng beh kiat-ha̍p jieba kap Bân-lâm-gí Pheng-im Choán-ōaⁿ-pió lâi chò.

In-ūi khòaⁿ lí siat-li̍p ê Lohankhapedia ná-chhiūⁿ ū lūi-sū ê chò-hoat (sui-jiân hong-hiòng tian-tò), só͘-í thàn chit-ê ki-hōe lâi chhōe lí thó-lūn khoàⁿ-māi leh, to-siā!--Taigiholic (thó-lūn) 2020-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài 4) 01:16 (UTC)

@Taigiholic: Lí hó, chiam-tùi lí 2-ê būn-tôe lâi hôe-tap.

  • Choán-siá ê pō͘-hūn
M̄-sī kài khak-tēng lí ê ì-sù. Sī
  1. Tī jī-tián chhōe-bô ê hàn-jī-sû ài án-chóaⁿ koat-tēng bûn-peh? A̍h-sī,
  2. Kui-kù hàn-jī ài án-chóaⁿ ta̍k-ūi lóng choán tio̍h?
  • Hoan-e̍k ê būn-tê
Hôa-gú kàu Tâi-gú m̄-sī kán-tan ê tùi-èng, só͘-í góa sī jīn-ûi tn̄g-sû kap ki-khì ha̍k-sip bô͘-hêng lóng ài ēng--tio̍h. Lēng-gōa, Tâi-gú ē jī-lūi eng-kai ài í (hàn-jī, im) choh 1-ê tan-ūi khì hùn-liān, hoān-sè ùi Hôa-gú hoan--kè-lâi tio̍h m̄-bián koh hoân-ló hàn-jī kàu lô-má-jī ê choān-siá.

--Lohankha (thó-lūn) 2020-nî 4-goe̍h 12-ji̍t (Lé-pài) 12:50 (UTC)