Kok-chè Khong-ūn Hia̍p-hōe

(Tùi IATA choán--lâi)

Kok-chè Khong-ūn Hia̍p-hoē (International Air Transport Association, kán-chheng IATA) sī hông-khong kong-si (airline) chó͘-sêng ê 1 ê kok-chè bō͘-ek cho͘-chit, chóng-pō͘ siat tī Canada Québec ê Montréal. Hông-khong kong-si ē-tit thaù koè hia̍p-hoē, bián koh hō͘-siong hia̍p-tiau kè-siàu. Chit ê cho͘-chit bat hông kò, kóng i sī liân-ha̍p to̍k-chiàm (cartel); ū chin chē sio̍k-kè hông-khong kong-si (low cost carrier) lóng m̄ sī IATA ê sêng-oân. Europa Liân-bêng mā ū leh tiau-cha chit ê cho͘-chit ê kēng-cheng hêng-ûi.

tóng-àn:IATA.png
IATA mà-khù