IBM (ho͘-im: "Ái-bí-ém"), sī Kok-chè Siong-bū Ki-hâi (International Business Machines) (NYSEIBM) ê Eng-gí lio̍k-siá, in sī chi̍t keng khoà-kok-sèng ê tiān-náu kong-si, mā-sī choân sè-kài siāng toā ê kho-ki kong-si chi it, chóng-pō͘ tī Bí-kok New York Chiu ê Armonk.

IBM siong-phiau.

IBM ē-tàng kóng sī sè-kài thâu chi̍t keng chu-sìn ki-su̍t kong-si, in-ê chêng-sin, ia̍h tio̍h sī Herman Hollerith ê sū-gia̍p, tī 19 sè-kí chio̍h teh bē phah-khang khah-phìⁿ (punched card).

Chham-khó

siu-kái
  • Henderson, Harry (2008). "IBM". Encyclopedia of Computer Science and Technology (Revised Edition). Facts On File.