New York Chèng-kǹg Kau-e̍k-só͘

New York Chèng-kǹg Kau-e̍k-só͘ (Eng-gí: New York Stock Exchange, NYSE), chē-chí tī New York Chhī Manhattan ê Wall Street. Nā chiàu só͘-ū chiūⁿ-chhī kong-sī chóng-hô ê chhī-tiûⁿ chu-pún-gia̍h (market capitalization) lâi sǹg, NYSE sī thong-sè-kài siāng toā ê kó͘-phiò chhī-tiûⁿ.

New York Chèng-kǹg Kau-e̍k-só͘.