iOS, goân-lâi ê miâ-jī kiò choè iPhone OS, sī Apple Kong-si ūi hêng-tōng chong-tì choè ê chi̍t chióng hong-pì-sek chok-gia̍p hē-thóng. I chi-oān ê chong-tì pau-koat iPhone, iPod touch, iPad kap Apple TV.