Apple Inc.

(Tùi Apple Kong-si choán--lâi)
Pún bûn-chióng kài-siāu hō miâ "Apple" ê kong-si, nā chi̍t jī ê Eng-gí goân-ì, chhiáⁿ khòaⁿ phōng-kó ia̍h phōng-kó-chhiū.

Apple Inc. ("É-phoh Kong-si"; NASDAQAAPL) sī Bí-kok ê chi̍t keng khoà-kok-sèng kong-si, choan-bûn chhut-sán tiān-náu nńg-thé, kò-jîn tiān-náu, kap kî-tha ê tiān-chú san-phín, sī thong-sè-kài siāng toā ê kho-ki kong-si chi it.

1984 nî ê Phōng-kó sán-phín, thâu-chi̍t tāi ê "Macintosh".

Sán-phínSiu-kái