I (tāi-bêng-sû)

I (伊) sī Bân-lâm-gí lāi-bīn jîn-chheng tāi-bêng-sû ê tan-sò͘ tē 3 jîn-chheng hêng-sek. Eng-gí hong-e̍k choè "he" (cha-po͘), "she" (cha-bó͘) ia̍h-sī "it" (kî-thaⁿ).

I ê ho̍k-sò͘ hêng-sek sī in.

koh khoàⁿSiu-kái