Iak-130 teh 2012 nî ê Famborough kok-tsè hâng-tián.
Soo-liân khong-kun ê iak-130.

Iak-130 (Lo-si-ià-gí: Як-130; Eng-gí: Yak-130; Pak-iok tāi-hō: Mitten) sī soo-liân kái-thé liáu-āu gián-tsè ê tē-it khuán kun-iōng-ki, iā-sī tsuân sè-kài siú-khuánn ín-ji̍p hiān-tāi tsiàn-ki khì-tōng siat-kè ê tshù sè-tāi ko-kip phùn-siā kàu-liān ki. Loo-si-ià tē-gōo tsiàn-ki ê pōo-hūn siat-pī kap hâng-tiān kà-kòo tō sī tsāi iak-130 tíng-kuân sing tsi̍t-pōo lo̍k-si̍t. Uî iak-lia̍t-hu siat-kè-kio̍k siat-kè ê tsi̍t-hîng tshù-im-sok siang-tsō ko-kip kàu-liān-ki, khin-hîng kong-kik-ki hi̍k sian-tō-hîng tsiàn-tàu kàu-liān-ki. Iak-130 uì 1991nî khai-sí gián-huat, teh 1996 nî 4 gue̍h 26 ji̍t tsìn-hîng siú-pue. Teh 2005 nî, iak-130 the̍h-tio̍h Loo-si-ià tsìng-hú kun-iōng kàu-liān-ki ê pio-àn, liáu-āu teh 2009 nî tē-it tâi hue-lîng-ki khai-sí tsìn-ji̍p Lo-si-ià khong-kun ho̍k-i̍k. Tsò-uî tsi̍t-tsióng sian-tsìn ê kàu-liān-ki, iak-130 sī ē-tàng ho̍k-tsè ióng-Iú tsi̍t-kuá 4+ sè-tāi tsiàn-ki kap tē-gōo tài Su-57 tsiàn-tàu-ki ê ti̍k-tiám. I mā ē-sái tsip-hîng khin-hîng kong-kik kap tsing-tshat jīm-bū, ē-sái huê-tuà 3000 kong-kin ê tsiàn-tàu hū-tsài.

Tsham-khó bûn-hiànSiu-kái

Tsham-kiànSiu-kái

Guā-pōo liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Yakovlev Yak-130