Tông-ūi-sò͘

(Tùi Isotope choán--lâi)

Tông-ūi-sò͘ (isotope) sī 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘ (chemical element) ê bô kāng hêng-sek; in goân-chú-hu̍t (atomic nucleus) ê goân-chú-hoan (atomic number) sio-siâng, chit-liōng-hoan (mass number) bô kâng; khiā kóng iông-chú pêⁿ che lia̍p, m̄-koh tiong-chú bô pêⁿ chē.

Tông-ūi-sò͘ pún-té ê ì-sù sī kóng tī chiu-kî-pió chiàm kāng 1 ūi ê goân-sò͘. Tông-ūi-sò͘ tī kho-ha̍k ê hō-miâ-hoat (nomenclature) sī ēng goân-sò͘ ê miâ-jī ke 1 ê liân-jī-hō, aū-piah koh chiap chit-liōng-hoan lâi piáu-sī, chhin-chhiūⁿ kóng He-3 (helium-3), C-12 (carbon-12), C-14 (carbon-14), I-131 (iodine-131), U-238 (uranium-238). Tī hoà-ha̍k hû-hō (chemical symbol) tō kā chit-liōng-hoan khǹg tī goân-sò͘ hû-hō thaû-chêng téng-koân, chhiūⁿ kóng 3He, 12C, 14C, 131I hām 238U.