hoà-ha̍k kap bu̍t-lí-ha̍k, goân-chú-hoan (atomic number) sī goân-chú ê goân-chú-hu̍t lāi-té iông-chú ê sò͘-ba̍k, koàn-sì siá chò Z. Goân-chú nā bô chah tiān, tiān-chú ê sò͘-ba̍k mā ē kap goân-chú-hoan sio-siâng. Siong thaû-khí-seng, goân-chú-hoan sī hoà-ha̍k goân-sò͘chiu-kî-pió ê hoan-hō.