Kok-li̍p Thóng-kè-ha̍k Gián-kiù-só͘

Kok-li̍p Thóng-kè-ha̍k Gián-kiù-só͘ (it. Istituto Nazionale di Statistica) sī Italia chú-iàu si̍t-hêng koan-hong thóng-kè ê ki-koan. In-ê khang-khòe pau-koat jîn-kháu phó͘-cha, keng-chè phó͘-cha, kiam chi̍t kóa siā-hōe, keng-chè, khoân-kéng tiâu-cha kap hun-sek.