It-lē it-hiu

It-lē it-hiu (一例一休) sī Tâi-oân Chhòa Eng-bûn chèng-hú2016 nî chip-chèng liáu-āu só͘ thui-tōng ê lô-kang kang-chok-jit kái-kek chèng-chhek, chú-iàu sī teh siu-chèng Lô-tōng Ki-chún Hoat, hō͘ só͘-ū ê lô-kang ta̍k lé-pài lóng ū chi̍t kang lē-kà-ji̍t kap chi̍t kang hiu-sek-ji̍t. Lē-kà-ji̍t sī kiông-chè hiu-kà, ah hiu-sek-ji̍t pó-liû tio̍h tân-sèng ka-pan ê khong-kan, lâi khak-pó lô-kang ū chiok-gia̍h ê hiu-sek sî-kan.

Kò͘-chú ē-tàng tī teng-sûn lô-kang ê tông-ì liáu-āu, hō͘ lô-kang tī hoat-tēng ê hiu-sek-ji̍t ka-pan. Lē-kà-ji̍t kan-na ē-tàng tī pit-iàu ê sî-chūn, kò͘-chú chiah ē-tàng iau-kiû lô-kang ka-pan; lô-kang tī lē-kà-ji̍t ka-pan liáu-āu, kò͘-chú tio̍h-ài chiàu kui-tēng hō͘ lô-kang soán-te̍k pó-kà. Lô-ki-hoat ê siong-koan siu-chèng-àn í-keng tī 2016 nî 12 goe̍h chhe 6 chāi Li̍p-hoat-īⁿ sam-tho̍k thong-kòe. Lēng-gōa, put-koán lô-kang sī tī lē-kà-ji̍t he̍k-chiá sī hiu-sek-ji̍t ka-pan, kò͘-chú lóng ài chi-hù lô-kang ka-pan-hùi.