拍開主題選單
Bangladesh Hôe-kàu-tô͘ ê lé-pài oa̍h-tāng.
Pún bûn-chiong kài-siāu chong-kàu oa̍h-tāng, nā sî-kan tan-ūi, khoàⁿ Lé-pài (sî-kan) kap Lé-pài-ji̍t.

Lé-pàiKi-tok-kàu kap I-su-lân-kàu ê chi̍t koá chiû-kî-sèng oa̍h-tāng ia̍h gî-sek tī Hō-ló-ōe ê kiò-hoat.