It-poaⁿ siōng-téng domain

It-poaⁿ siōng-téng domain (一般上頂--, Eng-gí: Generic top-level domain) kán-chheng gTLD, sī ICANN koán-lí ê siōng-téng domain chi it, pau-hâm .com, .info, .net, .org téng téng domain miâ. .biz, .name kap .pro téng téng ū sî-hāu iā hō͘ lâng khoàⁿ chò sī it-poaⁿ siōng-téng domain.