It-tóng-chè (一黨制), koh kiò tan-tóng-chè (單黨制), he̍k kiò it-tóng choan-chèng (一黨專政), sī tan-it chèng-tóng lióng-tn̄g chèng-tī kap kun-sū koân-le̍k, pēng thàu-kòe hiàn-hoat, kun-jîn kéng-chhat, te̍k-bū téng-téng kok-chióng chè-tō͘ lāi-goā ê chhiú-toāⁿ, tn̂g-kî kā kî-thaⁿ sè-le̍k pâi-tû chāi chèng-tī koân-le̍k goā-kháu ê kok-ka. Chit-khoán kok-ka it-poaⁿ sī Fasci chú-gī, kiōng-sán-chú-gī ia̍h-sī siā-hōe-chú-gī ê kok-ka, le̍k-sú-siōng tē-it ê it-tóng-chè kok-ka sī 1878 nî chì 1980 nî ê Se Hui kok-ka Liberia ê True Whig Party.