Jîn-bîn chiàn-cheng

Jîn-bîn chiàn-cheng (人民戰爭) sī Mô͘ Te̍k-tong kap Tiong-kok Kiōng-sán-tóng só͘ chú-tiuⁿ ê chi̍t chióng kun-sū ê tàu-cheng chhek-lio̍k kap tōng-oân ki-chè. Che sī Mô͘ Te̍k-tong su-sióng ê chi̍t ê he̍k-sim. Jîn-bîn chiàn-cheng ê su-sióng tī le̍k-sú-siōng chē-chē tiûⁿ chiàn-cheng lāi-bīn tit-tio̍h thé-hiān kap sit-chiān. I chú-iàu sī cheng-chhú jîn-bîn, cho͘-chit jîn-bîn, bú-chong jîn-bîn, lī-iōng jîn-bîn lâi chìn-hêng choân-bîn chiàn-cheng, sī siōng-tōa thêng-tō͘ ê tōng-oân, kā it-chhè ē-sái lī-iōng ê le̍k-liōng chìn-hêng kun-sū-hòa ê choán-piàn, lī-iōng āu-pī kun-jîn, iû-kek-tūi kap bîn-peng téng hui-chèng-kui-kun lâi tùi te̍k-jîn hoat-tōng bô-tùi-chheng chiàn-cheng lâi phòe-ha̍p chèng-kui kun-tūi ê chok-chiàn.

Sû-pāng Hōe-chiàn tiong, thè Kiōng-sán-tóng ūn-su niû-chháu ê lông-bîn