Mô͘ Te̍k-tong

Mô͘ Te̍k-tong (毛澤東, 1893 nî 12 goe̍h 26 ji̍t – 1976 nî 9 goe̍h 9 ji̍t), iā pī hō-chò Mô͘ Chú-se̍k (毛主席), sī Tiong-kok ū-miâ ê chèng-tī-ka, chiàn-lio̍k-ka, sù-sióng-ka, su-hoat-ka kap si-jîn. Piáu-jī Jūn-chi (潤之), Ô͘-lâm Siong-thâm chhut-sin, ùi Ô͘-lâm Séng-li̍p Tē-chi̍t Su-hoān Ha̍k-hāu pit-gia̍p. Tiong-kok Kiōng-sán-tóng chhòng-sí-jîn chi-it, Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun kap Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chú-iàu tè-chō-chiá kap léng-tō-jîn, chiong-sin tam-jīm Tiong-kok Kiōng-sán-tóng Tiong-iong Úi-oân-hōe Chú-se̍k kiam Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tiong-iong Kun-sū Úi-oân-hōe Chú-se̍k. Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok sêng-li̍p āu, bat seng-āu kiam-jīm tiong-iong Jîn-bîn Chèng-hú Chú-se̍k kiam Jîn-bîn Kek-bēng Kun-sū Úi-oân-hōe Chú-se̍k, Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Chú-se̍k kiam Kok-hông Úi-oân-hōe Chú-se̍k, Tiong-kok Jîn-bîn Chèng-tī Hia̍p-siong Hōe-gī Choân-kok Úi-oân-hōe Chú-se̍k kiam Miâ-ū Chú-se̍k téng chit. Tiong-kok Kiōng-sán-tóng tē-it tāi tiong-ng léng-tō chi̍p-thé ê he̍k-sim.

Mô͘ Te̍k-tong ê siòng (1964 nî pán koaⁿ-hong piau-chún siòng)