Jîn-tāi Kang-gia̍p-khu

(Tùi Jîn-bú Kang-gia̍p-khu choán--lâi)

Jîn-tāi Kang-gia̍p-khu (仁大工業區) sī iû sio-óa ê Jîn-bú Kang-gia̍p-khu (仁武工業區) kap Tōa-siā Kang-gia̍p-khu (大社工業區) só͘ cho͘-sêng, tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī ê Jîn-bú-khu kap Tōa-siā-khu, óa-kīn Tiong-iû Ko-hiông Liān-iû-chhiúⁿ, hām Tâi-sok Jîn-bú-chhiúⁿ keh tī Āu-ngē-khe lióng-hōaⁿ. Jîn-bú ê pō͘-hūn tī 1972 nî oân-sêng, chiàm iok 21 kong-khéng, sio̍k-î chong-ha̍p-sèng kang-gia̍p-khu, khu lāi ū hòa-ha̍k, sok-ka, kim-sio̍k, tiān-chú lêng-kiāⁿ, ki-hāi siat-pī chhiúⁿ-siong; Tōa-siā ê pō͘-hūn tī 1971 nî kap 1975 nî hun-pia̍t oân-sêng nn̄g kî khai-hoat, chóng-kiōng ū 109 kong-khéng, í chio̍h-iû hòa-ha̍k kang-gia̍p ûi-chú. Nn̄g ê hn̂g-khu iû Jîn-tāi Kang-gia̍p-khu Ho̍k-bū Tiong-sim koán-lí, tiong-sim mā chiáng-koán tī Chú-koaⁿ-khu ê Hái-iûⁿ Pàng-lâu Koán-chè Tiong-sim.