Jîn-kháu-ha̍k

Jîn-kháu-ha̍k sī chi̍t mn̂g ha̍k-būn, lī-ēng thóng-kè-ha̍k kap lí-lūn-sèng ê hong-hoa̍k, choân-bûn thàm-thó jîn-kháu hoat-tián kap kiat-kò͘ ê būn-tê.

Iú-koan bûn-chiuⁿSiu-kái